Վարժ. 946

Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելիս հարմար էգրառումն անել սյունակով, որում ուղղաձիգ գծից աջ գրվում է հերթական ամենափոքր բաժանարարը, իսկ գծից ձախ`ստացված քանորդը:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Վարժ. 947

1. Այդ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների,

2.ստացված վերլուծումներում գտնել բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչները,

3. հաշվել բոլոր ընդհանուր պարզ արտադրիչների արտադրյալը:

 

Վարժ. 948

 

1. այդ թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների,

2. այդ թվերից որոևէ մեկի վերլուծումը լրացնել մյուսի այն արտադրիչներով, որոնք չկան առաջին թվի վերլուծման մեջ,

3. հաշվել ստացված արտադրյալը:

 

Վարժ. 949

 

ա) 36=2x2x3x3

բ)45=3x3x5

գ)64=2x2x2x2x2x2

դ) 78=2x3x13

ե)102=2x3x17

զ)124=2x2x31

է) 327=3×109

ը)400=2x2x2x2x5x5

 

Վարժ. 950

ա) 14=2×7

49=7×7

{14, 49}=7

բ) 68=2x2x17

12=2x2x3

{68, 12}=2×2=4

գ) 16=2x2x2x2

36=2x2x3x3

{16, 36}=2×2=4

դ) 125=5x5x5

35=5×7

{35, 125}=5

ե) 18=2x3x3

26=2×13

{18, 26}=2

զ) 108=2x2x3x3x3

42=2x3x7

{42, 108}=2×3=6

է) 25=5×5

40=2x2x2x5

{25, 40}=5

ը) 58=2×29

86=2×43

{58, 86}=2

թ) 44=2x2x11

64=2x2x2x2x2x2

{44, 64}=2×2=4

 

վարժ. 951

ա) 8=2x2x2

14=2×7

{8, 14}=2x2x2x7=56

բ) 12=2x2x3

15=3×5

{15, 12}=2x2x3x5=60

գ) 16=2x2x2x2

24=2x2x2x3

{16, 24}=2x2x2x2x3=48

դ) 32=2x2x2x2x2

48=2x2x2x2x3

{48, 32}=2x2x2x2x2x3=96
ե) 36=2x2x3x3

45=3x3x5

{36,45}=2x2x3x3x5=180

զ) 42=2x3x7

56=2x2x2x7

{42, 56}= 2x3x7x2x2=168

է) 63=3x3x7

18=2x3x3

{63, 18}=3x3x7x2=126

ը) 72=2x2x2x3x3

54=2x3x3x3

{72, 54}=2x2x2x3x3x3=216

թ) 81=3x3x3x3

27=3x3x3

{81, 27}=81=3x3x3x3

 

վարժ. 952

ա) 39=3×13

65=5×13

{39, 65}=13

բ)36=2x2x3x3

48=2x2x2x2x3

{36, 48}=2x2x3=12

գ) 42=2x3x7

105=3x5x7

{42, 105}=3×7=21

դ) 111=3×37

185=5×37

{111, 185}=37

ե) 96=2x2x2x2x2x3

224=2x2x2x2x2x7

{96,224}=32

զ) 125=5x5x5

500=2x2x5x5x5

{125, 500}=5x5x5=125

ե) 124=2x2x31

186=2x3xx31

{124, 186}=2×31=62

ը) 333=3x3x37

777=3x7x37

{333, 777}=111

թ) 306=2x3x3x17

714=2x3x7x17

{306, 714}=2x3x17=102

 

վարժ. 953

36=2x2x3x3

96=2x2x2x2x2x3

{36, 96}=2x2x3=12

Advertisements

Работа над текстом   » Мамины руки»       

1.Подберите синонимы к словам :   нехороший,  ссорилась, больна, закричала, неожиданно                                                     и составьте с нимипредложения: 

нехороший – плохой

У нашего соседа очень плохой характер.

ссорилась – ругалась 

Я сегодня поругалась с моей лучшей подружкой.

больна – нездорова

Моя бабушка всю неделю была нездорова.

 закричала – крикнула

Увидев во дворе большую крысу, я громко крикнула.

 неожиданно – вдруг

С утра была очень хорошая погода, но к вечеру вдруг пошел сильный дождь.

 

2. Подберите антонимы к словам :  несчастный, сухие, лёгкие, добрые, грустно  и составьте с ними предложения: 

несчастный – счастливый

У меня сегодня был самый счастливый день.

сухие – мокрые 

После дождя все дороги были мокрые.

лёгкие – тяжелые

После покупок наши вещи были очень тяжелые.

добрые – злые

Во дворе появились откуда-то злые собаки.

грустно – весело 

 В день 8-ого марта всем девочкам было очень весело.

 

Выучите наизусть стихотворение   

«Мама – самый лучший друг»
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու նկատեց, որ կողքի ուղևորը վախեցած նստած է:Նա փորձեց հարևանին ոգևորել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը անիմաստ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ – գույնը գցել, սպիտակել:

Պայման կապել – պայմանավորվել:

Քիթը կախել – խռովել, մռայլվել:

Բերանը բաց մնալ – զարմանալ:

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը,  մատը կծել, մատից փուշ հանել:

Երեխան հետաքրքրությունից ելնելով մատը մտցրեց բզեզի բույնը:

Երկար ժամանակ պահանջվեց, մոռանալու այդ դեպքը և ահա նա նորից մատը մտցրեց բզեզի բույնը և ամենինչ սկսվեց նորից:

Փոքրիկը, հացը տանելով բերանը միամիտ մատը կծեց:

Մինչ ուսուցիչը դասեր հարցնում դասընկերուհիներիս, ես մատս կծած սպասում էի իմ հերթին:

Եղբայրս վազելով եկավ և խնդրեց, որ մատից փուշը հանենք:

Ցանկացած ընկեր պարտավոր է դժվար պահին փուշը հանի իր ընկերոջ մատից:

 

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրեց իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Բերանդ ջուր մի առ բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես էն աշխարհն ուղարկել :/ Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—  Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան Դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ վախեցավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողները զարմացան:

Փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Թուլացած մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ – անմեղ լինել:

Սիրտ տալ – ոգևորել:

Գլուխը կորցնել – մոլորվել:

Հալից ընկնել – ուժասպառ լինել:

Սիրտը վկայել – զգալ:

Սիրտ անել – համարձակվել:

Advertisements
 • Գործնական աշխատանք

1.Փակագծերում տրված բառերը անհրաժեշտ ձևով գրիր համապատասխան տեղերում։

1. Սարի գագաթից երևում էին մոտակա գյուղի բոլոր տները, իսկ ճերմակ մշուշի մեջ նշմարվում էր մեկ այլ գյուղ։ (գյուղ, գագաթ, մշուշ)

2. Ասֆալտապատ ճանապարհով սլացող մեքենան կանգ առավ ճամփեզրի ցայտաղբյուրի մոտ, և  մեքենայից ելավ վարորդը՝ մի ալեհեր մարդ։ (ճամփեզր, մեքենա, ճանապարհ)

3.Մեր շուրջը սփռված դաշտերում երևում էին աշխատող մարդիկ, որոնք երբեմն հայացքները ուղղում էին մեր կողմը։ (հայացք, դաշտ, մարդ)

4. Այդ հինավուրց ձեռագրերում արժեքավոր տեղեկություններ կային, որոնք խիստ հետաքրքրեցին գիտաժողովին մասնակցող մասնագետներին։ (տեղեկություն, ձեռագիր, գիտաժողով)

5. Ամբողջ օրը աշխատած վարպետը գործն ավարտել էր, և հիմա գոհունակությամբ նայում էր իր աշխատանքի արդյունքին։ (գոհունակություն, վարպետ, օր)

6. Գեղարվեստական նոր ֆիլմի ցուցադրումն ավարտվել էր, և հանդիսատեսները խումբ-խումբ ելնում էին դահլիճից։ (հանդիսատես, դահլիճ, ցուցադրում

2.Լրացրու բաց թողնված տառերը:

Լուսաբացի առաջին սարսուռը՝ հանկարծակի դուրս թափվող ճառագայթների հոսանքը, թարմ ու պայծառ, սահում էր արթնացած մակերեսի վրայից։ Նա մանավանդ սիրում էր վերհիշել գետակը, որ բարձունքներից աղմկելով վայր էր թափվում, մտնում խոնարհված տանիքների տակ պատսպարված հ?ղակների բակերը կամ խախտվող կամրջի տակ: Ձայնը գլխին էր տալիս, գովերգում անսահման երեկոն, որն օրորվում էր բլուրների վրա, եկեղեցու հնչուն զանգակի հետ։

3. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:

Մտքի ծովն ընկնել – Մի անգամ ես մայրիկիս հարցնում եմ, թե նա ինչ է պատրաստել նախաճաշի համար: Նա ձայն չէր հանում, իսկ աչքերը սառաց մնացել էին: Ես ձեռս շարժեցի նրա երեսի վրայով, ծափ տվեցի, բայց նա ոչմի արձագանք չտվեց: Այդ պահին ես հասկացա, որ նա մտքի ծովն էր  ընկնել:

 

Լեզուն փակ պահել – Մի անգամ ես իմ քույրիկին խոստովանեցի, որ ես եմ միամիտ կոտրել մայրիկի զարդատուփը և պատրել հայրիկի թղթադրամը ու խնդրեցի, որ ծնողներիս մոտ լեզուն փակ պահի, թե չէ կնեղանամ:

Հինգ մատի պես գիտենալ – Մի անգամ ինձ անկարգ պահելու համար մեր ուսուցիչը կանչեց գրատախտակի մոտ ու պահանջեց պատմել իր հանձնարարած ամբողջ գիրքը, որը մենք կարդացել էինք անցած տարի, դե ես ինձ գովելու համար ասեցի, որ այդ գիրքը ես իմ հինգ մատի պես գիտեմ ու սկսեցի գերազանց պատմել…

Թևերը ծալած նստել – Մի անգամ մայրիկս ուժեղ հիվանդացավ: Մենք ամբողջ ընտանիքով մայրիկին օգնում էինք, բուժում էինք,որ շուտ լավանա, բայց իմ անշնորհակալ քույրիկը թևերը ծալած նստել էլ և ոչի բանով օգուտ չտվեց, նամանավանդ մայրիկին և նա նրանից շատ նեղացավ:

Էժան պրծնել – Իմ եղբայրը 9-ը տարեկանում միամիտ կոտրել էր մայրիկի սիրած ծաղկամանը, բայց հիմա նա 14-է ու մինչև հիմա նրանք դրա մասին չգիտեն: Կարճ ասաց էժան պրծավ:

Արցունքները կուլ տալ – Մի անգամ իմ եղբայրը կռիվ էր արել և ամբողջովին արյուն լվա էր եղել, բայց նա, քանի որ  ուժեղ է, արցունքները կարողացավ կուլ տալ:

Անգիր
Եղիշե Չարենց
Հնչում են խոսքերը, բառերը,
Հանգերը, վանկերը բոլոր,
Երբ քաղցր կարոտդ վառել է
Սրտիս մեջ նոր սեր ու օրոր։

Սրտիս մեջ վառվել է, վառվում է
Կարոտդ անուշ ու հրկեզ —
Իսկ դուրսը հողմի պես տարվում են
Օրերը շեշտով այս երգիս։

Օրերը փրփուր են, ալիք են,
Ծփում են փրփուր առ փրփուր,
Հողմի պես թռչում է գալիքը —
Հուզվում են օրերը պուրպուր:

 

Լրացուցիչ առաջադրանք՝  Դարձվածքներ

Advertisements

Ծիսական տիկնիկ, Համբարձման տոնի տիկնիկ

unnamed_13
Ծիսական ամենագեղեցիկ տիկնիկներից է Համբարձման տոնի տիկնիկըՎիճակիԱրուսը: Համբարձումը ևս մեր ցնծագին տոներից էր: Տոնածիսական արարողությունները սկսվում էին տոնի նախորդ`չորեքշաբթի օրվանից: Այդ օրը աղջիկների մի խումբ գնում էր սար ու ձորից ծաղիկ հավաքելու: Եվ ոչ միայն ծաղիկ: Սափորի մեջ յոթ աղբյուրից յոթ բուռ ջուր էին վերցնում, յոթը ծաղկից`յոթ տերև ծաղիկ, յոթ հոսող ջրից` յոթ քար: Հավաքված ծաղիկներից մեծ քանակությամբ ծաղկեփնջեր էին սարքում, որպեսզի հաջորդ օրը բաժանեին: Պատրաստում էին նաև հատուկ մի ծաղկեփունջ, խաչի ձև տալով նրան, և անվանում էին Ծաղկամեր: Սա դրվում էր այն փարչի մեջ, որի մեջ հավաքել և լցրել էին յոթ աղբյուրից ջուր, յոթ ծաղկից տերև, յոթ աղբյուրից` ջուր: Այս ամենը միասին կոչվում էր Վիճակ: Վիճակի փարչի մեջ գյուղի չամուսնացած աղջիկները իրենց զարդերն էին լցնում`հաջորդ օրվա գուշակության ծեսի համար: Ծաղկամոր մյուս տեսակն է պճնված, զարդարված տիկնիկը` Վիճկի Արուսը: Աղջիկները վերցնում էին մի կանգուն երկարությամբ ճիպոտ, վերևի մասում կապում էին մի թզաչափ փայտիկ, արդյունքում  ստացվում էր խաչանման հարմարանք, որի վրա հագցնում էին կանացի զգեստներ, գլխի հարմարանք, նկարում էին քիթ, բերան, աչքեր, բերան, հոնքեր:

Տիկնիկն ունենում էր ճակտնոց, ոսկեշար մանյակ, կրծքի շռայլ զարդեր: Վիճկի Արուսն ամրացնում էին փարչի բերանին: Վիճակը պիտի ամբողջ գիշեր մնար երկնքի տակ: Դա կոչվում էր «աստղունք դնել»: Մեր ժողովուրդն այս տոնին տան մրոտված երդիկին հաճախ աստղեր է նկարել:
Հինգշաբթի առավոտյան Վիճակը տեղափոխվում էր բախտագուշակության հրապարակ: Այստեղ տիկնիկը անջատում էին փարչից, համբուրում և դնում էին մի բարձր, պատվավոր տեղ: Ապա մի անմեղ աղջնակի քողավորում էին`«հարս» էին սարքում: Նա փարչից հատ-հատ հանում էր աղջիկների զարդերն ու գուշակության խաղիկներն էր երգում:

Advertisements
 1.  —  Фу, — сказала она. – Фу, мамочка! Какие у тебя руки нехорошие.
 2.  — Руки обыкновенные, — сказала мама. – Рабочие руки. Ничего уж с ними не поделаешь.
 3. Однажды субботним утром, когда я крепко спала, папа уходя на работу пришел попрощаться со мной и поцеловал меня. Я проснулась и с просони      начала на него ругаться:                                                                                                           — Папа почему ты не дал мне поспать, ведь сегодня суббота, и я видела такой хороший сон!                                                                                                                   Папа обиделся и ушел.
 4. Да!
 5. Нужно всегда прежде чем говорить долго думать. Всегда с уважением относиться к старшим.
Advertisements

Մի վաճառական հայտարարել էր, թե իր խանութի համար աշակերտ է հարկավոր: Շատերը եկան, և վաճառականն ընտրեց մեկին:
— Ինչո՞ւ ընտրեցիր հենց դրան,-հարցրեց ընկերը,- չէ՞ որ ուրիշները հրաշալի վկայականներ ունեին, իսկ դու նրանց չընտրեցիր: Իսկ հենց դա ոչ մի վկայական չուներ:
-Սխալվում ես,-ասաց վաճառականը,-այս տղան շատ վկայականներ ուներ: Սենյակ մտնելուց առաջ ոտքերը սրբեց և դուռը ծածկեց անաղմուկ: Ուրեմն մաքրասեր է ու կարգապահ: Աթոռից վեր կացավ ու տեղը տվեց տարեց մարդուն: Ուրեմն բարեսիրտ է և հարգում է հասակավորին: Դեռ շեմքին` գլխարկը հանեց և կտրուկ պատասխաններ էր տալիս իմ հարցերին, ուրեմն քաղաքավարի է ու աչքաբաց: Կռացավ, վերցրեց հատակի գիրքը, որ ես դիտմամբ էի դրել հատակին, մինչդեռ ուրիշները շրջանցում էին: Հանգիստ սպասում էր իր հերթին՝ չաշխատելով ուրիշներից առաջ ընկնել, ուրեմն` կրթված տղա է: Զգեստները, երեսն ու ձեռքերը մաքուր էին: Ի՞նչ ես կարծում, այս ամենը ամենալավ վկայականները չէի՞ն….

Առաջադրանքներ՝

 1. Իմ կարծիքով սա պատմվածք է, քանի որ նրա մեջ կա սյուժե։ Նրա մեջ կա նկարագրվություններ կյանքի մի դեպքի մասին, դրվագ՝ կապված մեկ կամ մի քանի հերոսների հետ։ Նրա հիմքում հիմնականում ընկած է կենսական որևէ փաստ, իրական դեպք։ Պատմվածքի մեջ սովորաբար պատկերվում է միայն մի քանի դրվագ հերոսի կյանքից։ Այսինքն

  պատմվածք է:

 2.  Դուրս գրիր տղային բնութագրող բառերը. էլ ինչ բառերով կբնութագրես նրան:

  Մաքրասեր, կարգապահ, բարեսիրտ, քաղաքավարի, աչքաբաց,

  կրթված:

 3. Ինչո՞ւ վաճառականն ընտրեց հենց այս տղային. հիմնավորիր պատասխանդ:

Այս տղան վկայականներ չուներ, բայց նրա պահելաձեվի շնորիվ նա շատ վկայականներ ուներ: Սենյակ մտնելուց առաջ ոտքերը սրբեց և դուռը ծածկեց անաղմուկ: Ուրեմն մաքրասեր է ու կարգապահ: Աթոռից վեր կացավ ու տեղը տվեց տարեց մարդուն: Ուրեմն բարեսիրտ է և հարգում է հասակավորին: Դեռ շեմքին` գլխարկը հանեց և կտրուկ պատասխաններ էր տալիս իմ հարցերին, ուրեմն քաղաքավարի է ու աչքաբաց: Կռացավ, վերցրեց հատակի գիրքը, մինչդեռ ուրիշները շրջանցում էին: Հանգիստ սպասում էր իր հերթին՝ չաշխատելով ուրիշներից առաջ ընկնել, ուրեմն` կրթված տղա է: Զգեստները, երեսն ու ձեռքերը մաքուր էին: Հենց այս պատճառներով էլ այս տղային ընտրեց:

4. Ո՞վ է բարեկիրթ մարդը, քո կարծիքով:

Բարեկիրթ մարդը այն է, ով քաղաքավարի է խոսում բոլորի հետ, կրթված է և

հարգում է մեծերին:

5. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր բարեկիրթ բառը:

 Լավ կրթված՝ դաստիարակված:

6. Քո կարծիքով՝ ո՞րն էր այս պատմության ասելիքը:

Իմ կարծիքով պատմվածքում բացատրվում է այն մասին, որ պետք չէ մարդուն դատել իր ստացած կրթությամբ, աշխատանքային փորձի առկայությամբ, կամ այլ փաստաթղթերով: Մարդուն պետք է գնահատել իր դաստիարակության, շնորքի, մաքրության և հարգանքի համար: Եթե այս բաները բացակայում են մարդու պահելաձևի մեջ,  ապա ոչ մի օգուտ չի տա նրա կրթվածությունն ու խելքը:

 7. Տրված բառերի համար գրի՛ր հատկանիշ արտահայտող /ինչպիսի բառին պատասխանող/  3-ական բառ:

Բժիշկ – մանկական բժիշկ, բարեխիղճ բժիշկ, սանիտարական բժիշկ:

Հող – պտղաբեր հող, սև հող, անմշակ հող:

Հուշ – անմոռանալի հուշ, ցանկալի հուշ, սիրային հուշ:

Թուղթ – գունավոր թուղթ, մաքուր թուղթ, սպիտակ թուղթ:

8. Լրացրու բաց թողնված տառերը և կետադրիր:

Նրանք երկուսն էլ ցանկանում էին զարգացնել իրենց տաղանդը, գեղանկարչության մեջ, բայց գիտակցում էին,  որ հայրը երբեք չի ունենա այդքան գումար, որ գոնե մեկին ուղարկի Ակադեմիայում սովորելու:

Հիշի՛ր՝

Պատմվածքը սյուժե ունեցող փոքր ծավալի արձակ ստեղծագործություն է։ Պատմվածքի մեջ նկարագրվում է կյանքի մի դեպք, դրվագ՝ կապված մեկ կամ մի քանի հերոսների հետ։ Պատմվածքի հիմքում հիմնականում ընկած է կենսական որևէ փաստ, իրական դեպք։ Պատմվածքի մեջ սովորաբար պատկերվում է միայն մի քանի դրվագ հերոսի կյանքից։

Առակը բարոյախոսական բնույթի գրական ստեղծագործություն է, որտեղ այլաբանության միջոցով ներկայացվում, ծաղրվում և քննադատության են ենթարկվում մարդկանց արատները։ Առակի վերջում սովորաբար հեղինակը դրսևորում է իր հստակ վերաբերմունքը նկարագրածի հանդեպ, որն էլ առակի բարոյախոսությունն է։ Առակի հերոսները կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներ են, իրեր, լուսատուներ և այլն։

 Հեքիաթը  բանահյուսական ժանր է, գերազանցապես արձակ, բանավոր պատմվածք՝ կախարդական, արկածային, կենցաղային բովանդակությամբ, հյուսված գեղարվեստական հնարանքի յուրատեսակ միջոցներով։ Հեքիաթները բաժանվում են տեսակների և ենթատեսակների։ Տարածված են հրաշապատում (կախարդական), կենդանական, արկածային, հերոսական, պատմական, կենցաղային, առօրեական, կրոնական սյուժեներով հեքիաթներ։

Advertisements